Big changes have come to Genealogy.com — all content is now read-only, and member subscriptions and the Shop have been discontinued.
 
Learn more

MAZANKOSI

Updated January 7, 2001

Njabulo Simakahle Ndebele
Glenara
Burg Road
Rondebosch, Western Cape 7700
South Africa
27216502105
Fax: 27216505679
thabeng@bremner.uct.ac.za

Edit Your Page

Ngiyakubingela MAZANKOSI. Ngisho wena sihlonishwa esibongo sakhe singuNDEBELE noma isihlobo ngendlela ethile.

Badabuka kuphi abakwaNdebele? Lombuzo uyinkinga kubaningi bakwaNdebele. Uma siwubuza lombuzo namhanje, umuntu uzizwa ebuza omunye umbuzo: ikusasa labakwaNdebele lusekelwe yimi? Kukuphi lapho bayakhona? Nalombuzo uyinkinga ngoba abantu bomndeni, abasazani kulezizinsuku zanamahlanje. Ngizizwa ngikhalela kuwe Ndebele ngoba nginethemba lokuthi sinesifiso esifanayo. Sidinga ukwazi ukuthi baphi abakwaNdebele namhlanje? Kukuphi lapho badabuka khona? Kukuphi lapho bayakhona?

Ngiyacela ukuthi omunye nomunye wakwaNdebele othola lesicelo asho ukuthi ungubani? Wazalelwa kuphi? Nini? Wazalwa ngobani? Izingane zakwenu zona ngobani? Nabo abazali benu bona bazalelwa kuphi? Nini? Bathathana nini? Kuphi?

Kuzoba kuhle futhi ukuthi usho ukuthi yiziphi izenzo zakho ezimqoka empilweni yakho ezivusa ugqozi. Kufanele phela ukuthi sikhuthazane, intsha yaMazankosi ifunde kulabo abasihambele ngaphambili.

Ngithumelele konke okwaziyo ngawe nabakini. Mina-ke, kanye nalabo abanesifiso sokufaka isandla (injobo enhle, phela, ithungelwa ebandla)ngizokuqokelela konke, ngikuhlele kahle ngemizi, njalonjalo, kubonakale kahle ukuthi ubohlobo buhlelwe kanjani.

Ngiyacela futhi amakheli eposi, amakheli e e-mail, izinombolo zocingo, izinombolo zefax, njalonjalo.

Ngifisa futhi ukuthatha lelithuba lokukwethulela izibongo zakwaNdebele uma ngabe awunazo. Zaqokelelwa ngu Nimrod Njabulo Ndebele, ubaba ongizalayo, owasishiya ngezi 13 July, 2000. Wawabhalela naye aMazankosi wathi: "Ngethula kini nazi izibongo zabakwaNdebele engiphumelele okwamanje ukuziqokelela. ... Zifundeni, niqede bese seniphawula lokho enikobonayo kuzo. Usho ukuthi wenelisiwe yizo ziphelele ngokwazi kwakho noma kukhona okungafakangwa kuzo. Uma kunjalo thumela masinyane kimi lokho okufanele kewengezwe." Nazi-ke

IZIBONGO ZAKWANDEBELE

E, Ndebele Mahaye kaMvanande
Othethela uMantshinga noNtsele
Mwelase!
Abangaweli ngazibuko,
Abawela ngezinsungulu.
Wena owakwasihlathi esihamba ngendlela,
Wena wakwa funisa umuntu inkonzo.
Wena kaMagwaza engugwini,
Owagwaza intombi nesoka.
Mazankosi!
Nina abakwaDindela,
Nina abakwaMgolodelwa
Ngokuzala uKhondlo
Inkosi yaseMantshaleni.
Amashayela phezulu ngokumbindlu.
Amabethela isigogo.
MaBhele balekani imilenze ibomvu.
Ndaba!
Nina abakwaBhensa,
Nina abakwaMahaye,
Niba bakaMakhaphazela,
UNtunyelelwa wayeyisifamona.
Ivande lathethwa uMantshinga noNtsele.
UMekeza KaMshido.
AbakwaNdaba ngokugoba amadolo.
Imididwa edidwa ngamabala.


Nazo-ke, Mazankosi. Hlanganisani amakhanda, ningiphendule.
Created with Family Tree Maker

The content shown on this page has been submitted by a Genealogy.com customer, and is not subject to verification by Genealogy.com. Neither Genealogy.com nor its affiliates are responsible for the accuracy of any information contained on this page. The opinions expressed on this page are the author's alone and not the opinions of Genealogy.com.

Home | Help | About Us | Site Index | Terms of Service | PRIVACY
© 2009 Ancestry.com